ÕPPEKORRALDUSE ALUSED                                                                                                                                          02.04.2022

E-Katedraal Koolituskeskus OÜ

 

1. ÜLDSÄTTED


1.1. E-Katedraal Koolituskeskus OÜ  (reg. nr 11154835) on täiskasvanute täienduskoolituse asutus, mis lähtub oma tegevuses vastava valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. E-Katedraal Koolituskeskus korraldab koolitusi järgmistes õppekavarühmades:

1.2.1. Elektroonika ja automaatika;

1.2.2. Elektrienergia ja energeetika;

1.2.2. Mehaanika ja metallitööd;

1.2.3. Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika;

1.2.4. Töötervishoid ja –kaitse;

1.2.5. Meditsiin.

1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel või tellimuskoolitustena kokkuleppelise graafiku alusel. Koolituskalender planeeritakse ette igaks järgnevaks poolaastaks või aastaks ja avaldatakse koolituskeskuse kodulehel www.e-katedraal.ee.

1.4. Koolituskeskuse aadress on Mustamäe tee 5,  Tallinn, mille kolmandal korruse kabinetis nr 303 asuvad kontoriruumid ja ruumides 302 ja  304 õppeklassid. Koolituskeskuse õppeladu asub aadressil Metalli 8, Tallinn, kus viiakse läbi tõstukijuhtide praktikakoolitusi.

1.5. Koolitusi korraldatakse ka sisekoolitusena tellija juures kohapeal kogu Eestis ja vajaduse korral ka välisriikides.

1.5 Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund kestab 45 minutit).

1.6. E-Katedraal Koolituskeskuse asjaajamise keel on eesti keel. Koolitusi korraldatakse eesti ja vene keeles, vajaduse ja võimaluse korral ka teistes keeltes.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

 1. a) Õppekava nimetus;
 2. b) Õppevaldkond;
 3. c) Õppekavarühm;
 4. d) Õpiväljundid;
 5. e) Õppekava koostamise alus;
 6. f) Õppekava eesmärk;
 7. g) Sihtgrupp;
 8. h) Teooriaõppe käigus läbitavad teemad ja õpiväljundid;
 9. i) Õppepraktika käigus läbitavad teemad ja õpiväljundid;
 10. j) Õppepraktika koht;
 11. k) Õpingute alustamise tingimused.
 12. l) Õppe kogumaht akadeemilistes tundides;
 13. m) Õppekeskkonna kirjeldus;
 14. n) Õppematerjalide loend;
 15. o) Lõpetamise tingimused;
 16. p) Hindamismeetod;
 17. r) Hindamiskriteerium;
 18. s) Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid;
 19. t) Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. E-KATEDRAAL KOOLITUSKESKUSE STRUKTUUR

2.1. Koolituskeskuse tegevust juhib ja koordineerib juhataja;

2.2. Koolituskeskuse erinevaid ülesandeid täidavad büroojuht,  kursusekorraldajad, juhiabi, õppekoordineerijad, raamatupidaja ja koolitajad.

3. RUUMIDES KEHTIVAD REEGLID

3.1. Koolituskeskuse tööaeg on tööpäeviti kell 8.30-17.00. Koolitused toimuvad kell 9.00-16.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.2. Õpilaste soovituslik saabumisaeg on kümme minutit enne koolituse algust.

3.3. Õpilane võtab koolitusele kaasa isikut tõendava dokumendi, mille alusel toimub registreerimislehtedele andmete kandmine.

3.4. Koolitusel osalejad peavad käituma vastavalt üldlevinud headele käitumisnormidele mis on õppetegevust toetavad.

3.5. Koolitust häirivad tegevused ei ole lubatud.

3.6. Vajaduse korral küsib õpilane koolitajalt luba klassist lahkuda.

3.7. Koolituse käigus on õpilastel lubada esitada küsimusi, arutleda, argumenteerida, tuua näiteid jms.

3.8. Loengute kestvus on 90 minutit. Loengutsüklite vahel on 15 minuti pikkused vahetunnid.

3.9. Lõunapaus on kell 12.00-12.45, mille sisse kuulub ka lõunasöök. Plaanilistel koolitustel osalejatele on lõunasöök tasuta.

3.10. Küsimuste korral võivad õpilased pöörduda koolituskeskuse personali poole.

4. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

4.1. E-Katedraal Koolituskeskus kogub ja arhiveerib õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, telefoni number, õpilase tööandja nimetus,  arve maksja ja saaja andmed ning osaleja e-posti aadress ja vajaduse korral õpilase fotot.

4.2 Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

4.3 Õpilaste andmeid säilitatakse koolituskeskuse arhiivis paberkandjal ja digitaalsel kujul.

4.4. Tunnistuste tarbeks fotografeerimine toimub koolituskeskuses tasuta.

4.5. Iga koolituse kohta koostatakse toimik, mida säilitatakse koolituskeskuse arhiivis vastavalt seadusega ettenähtud tähtajale. Toimikus on koolitajate andmed, koolituse päevik, õpilaste nimekiri, koolituse protokoll, praktikatõendid, registreerimisteated jms.

5. KOOLITUSTE KAVANDAMISE JA LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

5.1. Koolitused kavandatakse vastavalt õppekavadele.

5.2. Täiendusõppeid ja infopäevi korraldatakse vastavalt tellija soovidele.

5.3. Kui õppekava näeb koolituse osana ette praktikaõppe, võib õpilane praktika läbida omas ettevõttes. Praktika võib olla läbitud ka enne teooriakoolitusele tulemist.

5.4. Omas ettevõttes praktika läbimise järel esitab õpilane koolituskeskusele tööandja poolt vormistatud praktikatõendi, mis on tunnistuse väljastamise üheks eelduseks.

5.5. Soovi korral võib praktikakoolitust tellida ka koolituskeskuselt. Sellisel juhul tagab praktika nõuetekohase läbiviimise ja tõendi vormistamise koolituskeskus.

6. ÕPPIJATE Täienduskoolitusele vastuvõtU JA KOOLITUSELt VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

6.1. Täienduskoolitusele registreerumine ja vastuvõtmine toimub üldjuhul eelneva registreerumise alusel. Vabade kohtade olemasolul võetakse koolituse alguspäeval kohale saabunud õpilasi vastu ka eelneva registreeringuta.

6.2. Registreeruda võib koolituskeskuse kodulehe registreerimiskeskkonnas, e-posti info@e-katedraal.ee kaudu, telefoni teel või kasutades muid suhtluskanaleid. Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeva alguses kohapeal.

6.3 Koolitusgrupp komplekteeritakse koolitusele registreerumise järjekorras. Registreerunuile saadetakse registreerimise kinnitus ja koolituse lisainfo.

6.4 Koolitusgrupi miinimum- ja maksimumsuuruse ja koolitusgrupi avamise määrab koolituskeskus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Õppegrupi mittekomplekteerumisel on koolituskeskusel õigus koolitus ära jätta või määrata uus aeg. Registreerunuid teavitatakse koolituse mittetoimumisest telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva ette.

6.5 Koolitusel osalejate andmed kogutakse registreerimislehele ja kantakse arhiivi.

7. Koolitusel osalemise tingimused

7.1. Koolitusel võib osaleda eelnevalt registreerunud isik. Vabade kohtade olemasolul võib koolitusel osaleda ka eelneva registreeringuta.

7.2. Koolitusel osalejad kannavad registreerimisblanketile oma isikuandmed ja koolitusele suunanud ettevõtte nimetuse.

7.3. Koolitusel osalemiseks õpilaselt ettemaksu ei nõuta.

7.4. Koolitusel osavõttu kontrollib koolituskeskuse töötaja iga koolituspäeva alguses.

7.5. Koolitusele mitteilmumisest informeerib õpilane koolituskeskust esimesel võimalusel.

7.6. Koolitusele põhjuseta mitteilmumine märgitakse õppepäevikusse. Kui puudutud tunde on rohkem, kui õppe läbimiseks ette nähtud, ei lõpeta õpilane koolitust.

7.7 Koolituse mitteläbimise korral väljastatakse õpilasele soovi korral õiend, mis annab õiguse ühe aasta jooksul arvates õiendi väljastamisest koolitus lõpetada, osaledes vaid esialgselt koolituselt puudutud osas.

8. TÄIENDUSKOOLITUSE EEST Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine

8.1. Õppetasu maksmine toimub arve alusel. Arve väljastatakse koolituse e-posti teel peale koolituse toimumist. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

8.2. Koolituste hinnakiri on avaldatud koolituskeskuse kodulehel.

8.3. Koolitusele registreerumiseks ettemaksu ei nõuta.

8.4. Koolituse eest maksab õppetasu koolituse tellija, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

8.5. Koolituse vältel võib vastastikusel kokkuleppel õppemaksu muuta, kui õpilase soovid kvalifikatsiooni suhtes muutuvad või ilmnevad muud asjaolud.

8.6. Õpilane vabastatakse õppetasu maksmisest, kui maksjaks on keegi teine.

8.7. Vastastikusel kokkuleppel on õppetasu võimalik maksta osamaksetena.

9. TÄIENDUSKOOLITUSE Õppetasu tagastamise ALUSED ja kord

9.1. Õppetasu tagastatakse, kui koolituskeskuse süül jäi koolitus ära või koolituse kvaliteet ei vastanud nõuetele.

9.2. Õppetasu tagastamine toimub koolituskeskuse algatusel või koolituse tellija sooviavalduse alusel.

9.3. Koolitusel mitteosalemise korral tagastatakse ette makstud õppetasu.

9.4. Õppemaksu tagastamise täpsemad asjaolud lepitakse kokku läbirääkimiste teel.

9.5. E-Katedraal Koolituskeskuse õpilastel on võimalik taotleda tulumaksutagastust.

10. SOODUSPAKKUMISED

10.1. Püsiklientidele ja suurematele õppegruppidele tehakse sooduspakkumisi.

10.2. Sooduspakkumiste täpsemad tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste teel või avaldatakse avalikes suhtluskanalites.

11. Koolitusest loobumine

11.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskust telefoni või e-kirja teel.

11.2. Koolitusest loobumise korral kuulub ette makstud õppetasu tagastamisele.

12. KOOLITUSE KATKESTAMINE

12.1. Alustatud koolituse võib katkestada õpilase mistahes vormis esitatud sooviavalduse alusel.

12.2. Katkestamise tingimused ja võimalik hilisem koolituse jätkamine lepitakse kokku osapoolte vahelise läbirääkimise teel.

12.3. Katkestamise korral on õpilasel õigus nõuda tõendit või õiendit läbitud koolitusmahu kohta.

13. KOOLITUSELT VÄLJAARVAMINE

13.1. Koolituskeskusel on õigus koolituselt välja arvata õpilane, kes segab õppetegevust, kelle suhtes on alust arvata, et Ta võib kahjustada koolituskeskuse mainet või huve, kes ei täida ohutustehnika nõudeid ja õpetaja antud korraldusi või on muul viisil ohtlik iseendale ja ümbritsevale keskkonnale.

13.2. Koolituselt võib välja arvata ka õpilase, kes puudub põhjuseta rohkem, kui õppekavas lubatud. Väljaarvamise otsuse langetab koolituskeskuse juhataja ja sellest informeeritakse õpilast ja koolitusele suunajat.

13.3. Koolituselt väljaarvamise korral tunnistust või tõendit ei väljastata. Protokolli kantakse märge koolituselt väljaarvamise kohta ning põhjuse lühikirjeldus.

13.4. Väljaarvamisest informeeritakse koolitusele suunajat või rahastajat.

13.5. Õpilase soovi korral väljastatakse Temale teatis koolituse läbitud mahu kohta.

13.6. Väljaarvamise aluste äralangemisel võib õpilane koolitust jätkata poolelijäänud kohast koolituskeskusega kokkuleppel.

13.7. Väljaarvamise korral nõutakse õpilaselt sisse õppemaks vastavalt väljaarvamise hetkeks läbitud koolituse mahule.

14. Koolituse lõpetamine

14.1. Koolituse lõpetamiseks peab õpilane osalema koolitusel õppekavas ettenähtud mahus ja sooritama edukalt teadmiste kontrolli.

14.2. Koolituse lõpetanuile väljastatakse tunnistus ja/või tõend.

14.3. Koolituse kohta koostatakse protokoll,  kuhu lisaks õpilase andmetele kantakse ka märge õppepraktika ja teooriaõppe läbimise kohta.

15 .Väljastatavad dokumendid

15.1. Täienduskoolituse edukalt lõpetanule väljastatakse tõend või tunnistus.

15.2. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei viidud läbi teadmiste kontrolli või kui õpilane ei läbinud koolitust õppekavas ettenähtud mahus.

15.3. Tunnistus väljastatakse juhul, kui õpilane osales koolitusel õppekavas ettenähtud mahus ja läbis hindamise positiivselt.

15.4. Tunnistused ja tõendid võivad olla plastikkaardi või A4 formaadis diplomi kujul. Mõlemad on kahekeelsed (eesti-inglise).

15.5. Tunnistustele ja õienditele kantakse tunnistuse number, õppeaine nimetus, õpilase foto, dokumendi väljastamise aeg, dokumendi kehtivusaeg, koolitajate nimed, koolituskeskuse esindaja nimi ja muud andmed, mis on seadusega kehtestatud.

15.6. Tunnistuste ja tõendite kehtivusajad kehtestatakse seadustega. Kui seaduses ei ole kehtivusaega määratud, on tunnistused ja tõendid tähtajatud.

15.7. Tunnistused allkirjastab koolituskeskuse juhataja või büroojuht.

15.8. Tunnistuste koopiaid ei säilitata.

15.9. Õpilasel on võimalik tasu eest taotleda enda tunnistuse duplikaati.

16. TAGASISIDE ANDMISE KORD

16.1. Koolituste ja muu tegevuse kohta võib anda tagasisidet.

16.2. Tagasisidet saab anda igal ajal paberkandjal vastavat ankeeti täites. Tagasisideankeedid asuvad koolitusruumides.

16.3. Konstruktiivset tagasisidet võetakse arvesse koolituskeskuse tegevuskvaliteedi parandamisel ja edendamisel.

17. Õppija õigused ja kohustused

17.1. Õppijal on õigus:

17.1.1. Valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;

17.1.2. Nõuda kvaliteetset koolitust;

17.1.3. Saada teavet Koolituskeskus E-Katedraal õppekorralduse ja õppekava kohta;

17.1.4. Nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;

17.1.5. Katkestada omal soovil koolitus.

17.1.6. Saada koolituse eduka lõpetamise järel  tunnistus või tõend.

17.2. Õppija on kohustatud:

17.2.1. Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

17.2.2. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult õppekeskuse vara;

17.2.3. Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinormidele;

17.2.4. Tasuma arveid temale osutatud teenuste eest vastavalt arvel esitatud andmetele;

17.2.5. Õppetöö käigus täitma töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, kinni pidama masina kasutamise ohutustehnika nõuetest;

17.2.6. Hüvitama enda süülise tegevusega koolituskeskusele tekitatud kahju.

18. KOOLITAJATE kvalifikatsiooninõuded

18.1. Koolitajad peavad omama vähemalt kesk-eri haridust ja olema õpetatavas valdkonnas pädevad.

18.2. Koolitaja peab omama eeldusi ja soovi koolitajana töötamiseks.

19. Vaidluste lahendamise kord

19.1. Eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel või muul seadusega ettenähtud viisil.

 

Koostas ja kinnitas:

Meelis Rattas

Juhataja

 

TÄIENDUSKOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

E-Katedraal Koolituskeskus OÜ                                                                                                                                     02.04.2022

 

E-Katedraal Koolituskeskus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täienduskoolituse standardis toodud nõuetele.

 1. Üldsätted
  1.1. E-Katedraal Koolituskeskus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
  1.2. E-Katedraal Koolituskeskus OÜ pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
  1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
  2.2. Õppekavas sätestatavad andmed on ära märgitud õppekorralduse aluste punktis 1.7
 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1. E-Katedraal Koolituskeskus OÜ viib koolitusi läbi klassiruumides, praktikaõppe keskkonnas või tellija ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitustel kasutatakse vajaminevaid vahendeid ja esitlustehnikat s.h dataprojektor, arvuti, näitlikud õppematerjalid, maketid, tahvel.
  3.2. Koolituskeskus E-Katedraal OÜ kasutab koolitustel paberkandjal ja digitaalseid õppemterjale. Vajadusel antakse õppematejalid õpilastele alaliseks kasutamiseks.
  3.3. Koolitusgrupi suuruse ja piirangud otsustab koolituskeskus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 4. Täienduskoolituskursusega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1. Koolitaja peab omama vähemalt kesk-eri haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida on võimeline tõestama.
  4.2. Koolituskeskus kaasajastab õppekavasid ja õppematerjale vastavalt vajadusele ja õpetatava valdkonna arengule, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas.

4.3 Koolitajad hoiavad ennast kursis ja arendavad ennast koolitatavas valdkonnas järjepidevalt.

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
  5.1. Õpilased võivad anda tagasisidet igal ajal tagasiside ankeeti täites.

5.2 Konstruktiivset tagasisidet võtab Koolituskeskus vastavalt võimalustele arvesse ja kasutab saadud informatsiooni tegevuse arendamiseks.

Koostas

 

Meelis Rattas

juhataja

E-Katedraal Koolituskeskus OÜ

Tel. 502 8656

info@e-katedraal.ee